Algemene voorwaarden

Basic Supps

kvk : 90905946

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Basic Supps of Basic Whey.
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Basic Supps en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Basic Supps.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Basic Supps niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Basic Supps is bevestigd.

Artikel 2. CONTRACTEN

2.1. Een contract wordt pas geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging van de bestelling door Basic Supps. De inhoud van het contract wordt bepaald door de offerte en/of orderbevestiging van Basic Supps en deze algemene voorwaarden.
2.2. Indien – na het verstrekken van de opdracht – een aanvullende opdracht wordt verstrekt, vervalt de oorspronkelijk afgesproken levertijd.
2.3. De wederpartij en Basic Supps komen uitdrukkelijk overeen dat een geldig contract tot stand komt door gebruik te maken van elektronische communicatiemethoden, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de bindende kracht van het aanbod en de acceptatie ervan.
2.4. Er is geen minimumordervereiste.
2.5. Goodies (eventuele gratis producten die Basic Supps bij de bestelling kan voegen) kunnen niet worden geruild of omgezet in geld of winkeltegoed.

Artikel 3. PRIJSVOORWAARDEN

3.1. Alle prijsindicaties en de door Basic Supps weergegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en andere kosten die van toepassing zijn op de overeenkomst, zoals belastingen.
3.2. Verzendkosten zijn niet opgenomen in de prijs, tenzij anders vermeld.
3.3. Als na het afsluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen beïnvloeden, veranderen, is Basic Supps bevoegd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijsverhogingen van meer dan 10% geven de wederpartij het recht om de betreffende overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de betreffende mededeling gebeurt. Een dergelijke ontbinding geeft de wederpartij geen recht op compensatie voor enige vorm van schade.
3.4. Het kan voorkomen dat de aangegeven prijs incorrect is en er een onrealistisch aanbod wordt gedaan. In dit geval kan Basic Supps besluiten om alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De klant heeft dan 14 dagen de tijd om de aankoop te annuleren, mits de producten niet gebruikt zijn.

Artikel 4. BETALINGSREGELINGEN

4.1. Bestellingen geplaatst op de website kunnen betaald worden door gebruik te maken van de daar vermelde betaalmethoden, waaronder iDeal. Als er wordt betaald via een creditcard of elektronische betaalmethode uitgegeven door een derde partij, dan gelden de voorwaarden van de uitgevende instantie of bank. Betalingen via factuur zijn enkel mogelijk als dit expliciet is overeengekomen en dienen dan te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2. Indien de klant kiest voor een betaling via iDeal, moet de klant er rekening mee houden dat de betaling onmiddellijk van de gekoppelde bankrekening wordt afgetrokken. Voor deze betaalmethode zijn de voorwaarden van de betreffende bank en iDeal van toepassing.

4.3. Basic Supps heeft het recht om, onverminderd haar andere rechten, de wettelijke (handels)rente te berekenen over het nog te betalen bedrag, vanaf de betreffende vervaldag.

4.4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Basic Supps maakt in het kader van een geschil met de wederpartij, ongeacht of deze eisende of verwerende partij is, zijn voor rekening van de wederpartij.

4.5. Ontvangen betalingen worden toegepast om de oudste openstaande facturen- inclusief rente en kosten, te voldoen, zelfs als de wederpartij aangeeft dit anders te wensen.

Artikel 5. BEDENKTIJD EN INTREKKING

5.1. In dit artikel hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Consument: De andere partij die een natuurlijk persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
Bedenktijd: De periode waarin de Consument het recht heeft om zich terug te trekken.
Recht op intrekking: Het recht om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te beëindigen volgens dit artikel 5.
Overeenkomst op afstand: De overeenkomst gesloten tussen Basic Supps en de Consument binnen een georganiseerd systeem voor de verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Basic Supps en de Consument, en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, alleen gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

5.2. De Consument kan een overeenkomst op afstand die hij heeft gesloten zonder opgave van redenen herroepen tot een termijn van 30 dagen (de Bedenktijd) is verstreken. Niet-consumenten hebben dit recht niet. De Consument draagt de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van dit recht.

5.3. De Bedenktijd bedoeld in artikel 5.1 begint:

de dag na de dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen; of:
de dag na de dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, als de Consument meerdere producten in één bestelling heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of:
de dag na de dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
de dag na de dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen voor een contract dat strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.
5.4. De Consument kan het recht op intrekking uitoefenen door vóór het einde van de Bedenktijd het modelformulier voor intrekking (bijlage 1 bij deze voorwaarden) in te dienen bij Basic Supps of op een andere ondubbelzinnige manier, bijvoorbeeld via info@basicwhey.nl. Basic Supps kan vragen naar de reden voor de intrekking, maar de Consument is niet verplicht deze te geven. Bij intrekking moet de Consument het betreffende bestelnummer en de betreffende producten vermelden. De Consument kan het recht op intrekking ook uitoefenen voordat het product is ontvangen.

5.5. Basic Supps stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

5.6. De Consument moet zorgvuldig omgaan met het product tijdens de Bedenktijd. De Consument mag het product bekijken en passen, maar niet gebruiken. Het product moet onbeschadigd, compleet en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking worden geretourneerd. Bij kledingstukken moet het etiket nog bevestigd zijn.

5.7. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een behandeling van het product die verder is gegaan dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

5.8. Tenzij Basic Supps heeft aangeboden om de producten die zijn geleverd op basis van de ontbonden overeenkomst zelf op te halen, moet de Consument de ontvangen producten onverwijld en in ieder geval binnen 30 (30) dagen na het doen van de intrekking, terugsturen of overhandigen aan Basic Supps of een persoon die door Basic Supps is gemachtigd om de producten te ontvangen.

5.9. De Consument is verantwoordelijk voor de directe kosten van het terugzenden van het product, tenzij Basic Supps heeft aangegeven dat zij deze kosten zullen dragen of als Basic Supps niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen.

5.10. Als de Consument gebruikmaakt van zijn recht op intrekking, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

5.11. Basic Supps zal alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten die Basic Supps in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt, terugbetalen. Basic Supps mag wachten met terugbetalen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.

5.12. Basic Supps gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

5.13. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Basic Supps de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

5.14. Het recht op intrekking en de hierboven genoemde procedure gelden niet voor de volgende producten:

 • producten die volgens specificaties van de Consument zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon;
 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • producten die verzegeld zijn om gezondheids- of hygiëneredenen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • producten die om redenen van bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

5.15. In gevallen waarin het recht van intrekking niet van toepassing is, zal dit duidelijk en voor het sluiten van de overeenkomst aan de Consument worden medegedeeld.

 
Artikel 6. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

6.1. In principe probeert Basic Supps bestellingen die voor 15:00 uur dezelfde dag te versturen. De levertermijn die in de aanbieding en/of de orderbevestiging genoemd of overeengekomen is, geldt niet als een harde deadline en is slechts een schatting, zelfs als deze uitdrukkelijk is geaccepteerd door de klant.

6.2. Als de klant niet thuis is op het moment van aflevering, wordt de volgende dag opnieuw geprobeerd de goederen te leveren. In beide gevallen wordt er een notitie achtergelaten dat de bestelling bij het postkantoor kan worden opgehaald. Als een pakket wordt geweigerd aan de deur of niet wordt opgehaald, wordt het na overleg met de klant nog één keer verzonden. Als het pakket dan weer wordt geweigerd of niet opgehaald, brengen we een bijdrage van €8 aan de retourkosten in rekening.

6.3. Voor leveringen naar het buitenland kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.

6.4. De genoemde of overeengekomen levertijd wordt sowieso en onder andere automatisch verlengd met de periode(n) tijdens welke:

 • er vertraging is in de productie en/of verzending en/of elke andere tijdelijk belemmerende omstandigheid, ongeacht of dit aan Basic Supps kan worden toegerekend;
 • de klant niet aan één of meerdere verplichtingen ten opzichte van Basic Supps voldoet of er goede reden is om te vrezen dat hij daarin zal tekortschieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
 • de klant Basic Supps niet in staat stelt de overeenkomst na te komen; deze situatie doet zich onder andere voor als de klant nalaat de afleverlocatie door te geven.

6.5. De klant moet de bij Basic Supps gekochte producten ontvangen en controleren (zie garantie). Als deze producten door de klant worden geweigerd of als levering onmogelijk blijkt, kunnen de producten door Basic Supps worden opgeslagen, voor rekening en risico van de klant. De opslagkosten zijn voor rekening van de klant. Basic Supps zal de naleving eisen, maar behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder juridische interventie te beëindigen, onverminderd het recht van Basic Supps op vergoeding van schade.

Artikel 7. NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

7.1. Basic Supps zal de overeenkomst uitvoeren met de nodige zorgvuldigheid en expertise, en in lijn met de normen van goed vakmanschap. 7.2. Basic Supps heeft het recht om, zonder toestemming van de wederpartij, de overeenkomst of delen ervan te outsourcen of te laten uitvoeren door derden die niet in dienst zijn van Basic Supps. Basic Supps is bovendien gerechtigd, zonder toestemming van de wederpartij, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere entiteit. 7.3. De wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens, die volgens Basic Supps noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs moet begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Basic Supps worden geleverd. Als de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst niet op tijd aan Basic Supps zijn verstrekt, heeft Basic Supps het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 8. GARANTIE

8.1. Basic Supps staat ervoor in dat de zaken conform de in het aanbod vermelde specificaties zijn en conform de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid zijn. Alleen indien dit specifiek is afgesproken met Basic Supps, staat Basic Supps ervoor in dat de zaken geschikt zijn voor anders dan normaal gebruik.

8.2. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product tijdig te retourneren.
8.3. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen en deze op te volgen.
8.4. Wij volgen de wet. Die verschilt voor Consumenten en niet Consumenten. Garantie wordt in ieder geval niet geboden indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Basic Supps op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Basic Supps;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Basic Supps (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
8.5. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk een beroep doet op garantie, en voor Consumenten binnen 6 maanden na aankoop, en dit beroep door Basic Supps gegrond wordt bevonden, zal Basic Supps te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.
8.6. Het in behandeling nemen van een beroep op garantie, schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
8.7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 9. KEURING

9.1. De zaken worden voor de aflevering door Basic Supps gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Basic Supps vastgesteld.

Artikel 10. NIET-NALEVING/ BEËINDIGING/UITSTEL

10.1. Basic Supps heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen of de uitvoering ervan uit te stellen, onverminderd haar andere rechten (op naleving en/of vergoeding van schade), indien:

 • de wederpartij inbreuk maakt op enige bepaling van de overeenkomst tussen de partijen;
 • de wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte van faillissement doet of er faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd;
 • er beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij; 10.2. Hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, is eveneens van toepassing indien de wederpartij, na schriftelijk te zijn verzocht, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Basic Supps passende zekerheid heeft geboden.
Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendom op wordt alsdan pas overgedragen na volledige betaling.

Artikel 12. VERANTWOORDELIJKHEID

12.1. Basic Supps is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit eventuele niet-nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de wederpartij. De vervulling van de garantieverplichtingen zoals beschreven in artikel 8 hierboven geldt als enige en totale schadevergoeding. Elk ander verzoek tot schadevergoeding, om welke reden dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door Basic Supps of haar leidinggevende medewerkers.

12.2. Basic Supps is ook niet aansprakelijk voor de acties van (niet-leidinggevende) medewerkers of anderen die zij heeft betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

12.3. Basic Supps aanvaardt geen aansprakelijkheid voor adviezen die door of namens haar zijn gegeven.

12.4. De wederpartij dient Basic Supps altijd de kans te geven een klacht op te lossen, anders vervalt het aansprakelijkheidsclaim en daarmee de schadevergoeding.

12.5. Mocht Basic Supps onverhoopt toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid (om welke reden dan ook) beperkt tot het bedrag dat Basic Supps van de wederpartij heeft ontvangen op basis van de betreffende overeenkomst. Basic Supps is in ieder geval nooit verplicht om meer te betalen dan € 5.000,- (vijfduizend euro).

Artikel 13. NIET-TOEREKENBARE NIET-NAKOMING (OVERMACHT)

13.1. Overmacht betekent elke situatie die buiten de controle en invloed van Basic Supps valt, of deze nu te voorzien was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst of niet, als gevolg waarvan het redelijkerwijs niet mogelijk is voor Basic Supps om haar verplichtingen na te komen. Dit omvat onder andere oorlog, overheidsinterventies, tekort aan grondstoffen, storingen in de fabriek of transport van welke aard dan ook, hacking, ICT-storingen, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, pandemieën, vorstverlet, falen van derden die Basic Supps inzet voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld late levering door leveranciers), besluiten van leveranciers om hun dienstverlening te staken, etc.
13.2. In geval van overmacht heeft Basic Supps het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, of de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder dat zij verplicht is tot vergoeding van schade. Ondanks de situatie van overmacht blijft de wederpartij verplicht tot betaling voor het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID

14.1 Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen zullen partijen in overleg treden over een vervangende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

15.1. De vestigingsplaats van Basic Supps is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Basic Supps moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
15.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Basic Supps is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Basic Supps gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter van de rechtbank te Amsterdam. Indien wederpartij een consument is en dit zou leiden tot bevoegdheid van een rechter die niet volgens wet bevoegd zou zijn, heeft deze wederpartij een maand de tijd, nadat Basic Supps zich op deze bepaling heeft beroepen, om te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Winkelwagen